2020 liepos 16 d., ketvirtadienis
/
Rašykite mums čia: Email
arba pasveikpats@gmail.com
Facebook
Twitter
rss
http://www.smshostingas.lt/?utm_source=pasveikpats&utm_campaign=300x300&utm_medium=300x300
Blogiausia, ką galime suvalgyti
Blogiausia, ką galime suvalgyti
Dauguma apdorotų maisto produktų pagardinti dideliu kiekiu cukraus. Skardinėje gaiviojo gėrimo „Coke“ arba „Pepsi“ yra net 9 šaukšteliai cukraus – ar galite patikėti? „Heinz“ pomidorų sriuboje – 4 šaukšteliai cukraus. O dvejose riekėse baltos duonos – bev
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
VISOS LIGOS. Natūralūs gydymo būdai ČIA...
 

Kada vėžio diagnozė – bilietas į gyvenimą(4169)

Nuotrauka
Nors on­ko­lo­gi­nių li­gų gy­dy­mo me­to­dai to­bu­lė­ja ir vis dau­giau žmo­nių ga­li džiaug­tis iš­si­lais­vi­nę iš vėžio spąs­tų, onkologinės ligos vis dar apau­gu­sios dau­gy­be bai­mių.

 

„Ži­nios apie li­gą ir tei­gia­mas nu­si­tei­ki­mas pa­de­da sveik­ti“, – tvir­ti­na Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­kos ve­dė­ja, gy­dy­to­ja che­mo­te­ra­peu­tė Ju­di­ta Fi­li­paus­kie­nė.

 

Jo­kių pa­vo­jaus sig­na­lų

 

Anot gy­dy­to­jos J. Fi­li­paus­kie­nės, on­ko­lo­gi­nės li­gos ne­tu­ri jo­kių bend­rų simp­to­mų. Pir­mo­sio­mis vė­žio sta­di­jo­mis ga­li nie­ko ne­skau­dė­ti, o skaus­mas bū­din­gas tik sun­kes­nėms sta­di­joms.

 

„Daž­niau­siai li­ga pra­si­de­da dis­kom­for­tu, pri­klau­so­mai nuo to, ku­rį or­ga­ną yra pa­žei­du­si. Pap­ras­tai ji pa­si­reiš­kia su­tri­ku­siu ri­ji­mu, virš­ki­ni­mu, šla­pi­ni­mu­si ar tuš­ti­ni­mu­si, pa­si­kei­tu­siu jo po­bū­džiu, dis­kom­for­to jaus­mu pil­ve ir pan. Jei­gu mi­nė­ti po­žy­miai tę­sia­si, bū­ti­na kreip­tis į gy­dy­to­ją“, – pa­ta­ria me­di­kė.

 

 

Klas­tin­ges­nės on­ko­lo­gi­nės li­gos (ka­sos, žar­ny­no, kiau­ši­džių, plau­čių vė­žys) iš­ryš­kė­ja tik vė­liau.

 

Vie­nos klas­tin­giau­sių li­gų – ka­sos vė­žio – diag­no­zė žmo­gui daž­niau­siai bū­na ne­ti­kė­ta, nes ser­gant il­gai ne­jau­čia­ma jo­kių ne­ga­la­vi­mų. Net­gi jei­gu ir yra ko­kių nors ne­ga­la­vi­mų, iš pra­džių jie pa­si­reiš­kia švel­niai, neį­ky­riai, to­dėl pa­cien­tai ne­krei­pia į juos dė­me­sio.

Skaus­mas duo­bu­tė­je po krū­tin­kau­liu, su­ma­žė­jęs ape­ti­tas ar kū­no svo­rio kri­ti­mas pra­de­da ka­muo­ti tuo­met, kai pik­ty­bi­nis aug­lys jau bū­na iš­ve­šė­jęs. Di­dė­jant na­vi­kui, at­si­ran­da dau­giau simp­to­mų. Ku­ris iš jų ima vy­rau­ti, pri­klau­so nuo na­vi­ko vie­tos ka­so­je, t. y. nuo to, ko­kius ar­ti­miau­sius su ka­sa be­si­lie­čian­čius or­ga­nus – tul­žies la­ta­kus, tul­žies pūs­lę, ke­pe­nis, skran­dį ar bluž­nį – vė­žys pa­žei­džia.

 

Kol kas nė­ra jo­kių po­slin­kių, ge­ri­nant kiau­ši­džių vė­žio sta­tis­ti­ką: nė­ra efek­ty­vios pa­tik­ros stra­te­gi­jos, ne­su­kur­ti nau­ji anks­ty­vo kiau­ši­džių vė­žio diag­nos­ti­kos me­to­dai.

Ši pro­ble­ma ak­tua­li ne tik mū­sų ša­ly­je – nė­ra efek­ty­vios kiau­ši­džių vė­žio at­ran­ki­nės pa­tik­ros pro­gra­mos, ku­ri pa­dė­tų šią li­gą diag­no­zuo­ti anks­ti, to­dėl daž­niau­siai li­ga ap­tin­ka­ma jau pa­žen­gu­si.

 

Ne­pai­sant to, kad kiau­ši­džių vė­žį ap­tik­ti sun­ku, re­gu­lia­rus lan­ky­ma­sis pas gi­ne­ko­lo­gą yra pa­grin­di­nė pre­ven­ci­jos prie­mo­nė. Svar­bu ži­no­ti ir tai, kad ypač sa­vi­mi tu­rė­tų rū­pin­tis mo­te­rys, ku­rių šei­mo­je yra ar bu­vo on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis sir­gu­sių as­me­nų.

 

Itin ag­re­sy­vus yra plau­čių vė­žys.

 

Dau­gu­ma li­go­nių neiš­gy­ve­na nė vie­ne­rių me­tų, ne­pai­sant to, kad jau tai­ko­mi mo­der­niau­si diag­nos­ti­kos me­to­dai ir at­ras­tas veiks­min­gas gy­dy­mo bū­das – bio­lo­gi­nė ar­ba „tai­ki­nių“ te­ra­pi­ja, lei­džian­ti pail­gin­ti gy­ve­ni­mo truk­mę ko­ne tris kar­tus.

Nors plau­čių vė­žys vys­to­si il­gai (nuo ląs­te­lės mu­ta­ci­jos iki kli­niš­kai pa­si­reiš­kian­čio vė­žio praei­na de­šimt ar dau­giau me­tų), iš pra­džių žmo­gaus daž­niau­siai ne­var­gi­na jo­kie ne­ga­la­vi­mai, nes plau­čių pa­pras­tai ne­skau­da.

 

Net ir vė­liau at­si­ra­dę simp­to­mai nė­ra bū­din­gi plau­čių vė­žiui. Skrep­lia­vi­mas, ko­sė­ji­mas, du­su­lys ga­li pa­si­reikš­ti ir ser­gant įvai­rio­mis ki­to­mis plau­čių li­go­mis. Net ir at­li­kus rent­ge­nog­ra­mą, plau­čių vė­žio taip pat ga­li­ma ne­pas­te­bė­ti. Ki­ta ver­tus, anot gy­dy­to­jos, ir pa­tys pa­cien­tai ne­re­tai lai­ku ne­si­krei­pia, nes ko­ne vi­si ser­gan­tie­ji plau­čių vė­žiu rū­ko. Jų nuo­mo­ne, ko­sė­ji­mas ir skrep­lia­vi­mas yra nor­ma­lūs reiš­ki­niai, o ne simp­to­mai, dėl ku­rių ver­tė­tų su­si­rū­pin­ti.

 

 

Nau­ja XXI a. rykš­tė – žar­ny­no vė­žys. Ši on­ko­lo­gi­nė li­ga Lie­tu­vo­je pa­gal daž­nu­mą yra 2–3 vie­to­je. Be­ne la­biau­siai ji pa­pli­tu­si iš­si­vys­čiu­sio­se pa­sau­lio ša­ly­se – Va­ka­rų Eu­ro­po­je ir Ame­ri­ko­je. Ma­no­ma, kad tai le­mia mi­ty­bos įpro­čiai ir gy­ve­ni­mo bū­das. Anks­ty­vos sta­di­jos žar­ny­no vė­žys ne­tu­ri ryš­kių simp­to­mų, ta­čiau bū­tent ta­da jis be­ne sėk­min­giau­siai gy­do­mas, nes diag­no­za­vus jį pra­di­nės sta­di­jos ti­ki­my­bė vi­siš­kai iš­gy­ti sie­kia net 90 pro­cen­tų. De­ja, dau­gu­ma at­ve­jų tie­siog diag­no­zuo­ja­ma per vė­lai. Prie­žas­tis ga­li bū­ti ir ta, kad apie žar­ny­no vė­žį ne­re­tai ven­gia­ma at­vi­rai kal­bė­ti. Nors anks­ty­vos sta­di­jos žar­ny­no vė­žio simp­to­mai: krau­jas iš­ma­to­se, vi­du­ria­vi­mas ar vi­du­rių už­kie­tė­ji­mas be jo­kios aiš­kios prie­žas­ties, pil­vo skaus­mai ar ne­paaiš­ki­na­mas svo­rio ne­te­ki­mas. Vi­si šie po­žy­miai tu­rė­tų pa­ska­tin­ti ap­si­lan­ky­ti pas gy­dy­to­ją.

 

Rū­pin­tis svei­ka­ta tu­ri­me pa­tys

 

Nė­ra vie­nin­te­lio ty­ri­mo, ku­rį at­li­kus bū­tų ga­li­ma su­ži­no­ti, ar ser­ga­me on­ko­lo­gi­ne li­ga. Jų yra la­bai daug ir kiek­vie­na diag­no­zuo­ja­ma skir­tin­gai.

 

Lie­tu­vo­je jau ne vie­ne­rius me­tus įgy­ven­di­na­ma iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to fi­nan­suo­ja­ma Gim­dos kak­le­lio vė­žio pre­ven­ci­jos pro­gra­ma. Nors ser­ga­mu­mo ir mir­tin­gu­mo nuo gim­dos kak­le­lio vė­žio ro­dik­liai Lie­tu­vo­je vis dar te­bė­ra vie­ni di­džiau­sių Eu­ro­po­je, pra­dė­jus šią pre­ven­ci­nę pro­gra­mą, ša­ly­je vis daž­niau diag­no­zuo­ja­mas nein­va­zi­nis, t. y. neišp­li­tęs vė­žys, daž­niau nu­sta­to­mas pir­mos sta­di­jos, re­čiau – ant­ros-ket­vir­tos. Tai, kad daž­niau ap­tin­ka­mos iki­vė­ži­nės gim­dos kak­le­lio li­gos, o ne už­leis­tos vė­ly­vų­jų sta­di­jų, yra svar­biau­sias pro­gra­mos lai­mė­ji­mas, tei­kian­tis vil­čių, kad ser­ga­mu­mo ir mir­tin­gu­mo ro­dik­liai nuo šios li­gos Lie­tu­vo­je pra­dės ma­žė­ti spar­čiau.

 

 

Krū­ties vė­žysyra daž­niau­sia mo­te­rų on­ko­lo­gi­nė li­ga, Lie­tu­vo­je daž­niau­siai diag­no­zuo­ja­ma 45-69 m. am­žiaus gru­pė­je.

Nė­ra ži­no­ma, kaip iš­veng­ti šios li­gos, to­dėl la­bai svar­bu ją diag­no­zuo­ti kuo anks­čiau. Ne­mo­ka­ma krū­tų ma­mog­ra­fi­nės pa­tik­ros pro­gra­ma su­tei­kia ga­li­my­bę anks­ti nu­sta­ty­ti krū­ties vė­žį. Anks­ty­va diag­nos­ti­ka ir lai­ku pra­dė­tas gy­dy­mas yra la­bai svar­būs sie­kiant ge­rų gy­dy­mo re­zul­ta­tų.

 

 

Pros­ta­tos vė­žiopre­ven­ci­jos pro­gra­mos dė­ka šis vė­žys pa­ste­bi­mas anks­ty­vos sta­di­jos, kai dar nė­ra aiš­kių li­gos po­žy­mių.

Pag­rin­di­nis pir­mi­nis ty­ri­mas – pro­sta­tos spe­ci­fi­nio an­ti­ge­no (PSA) kon­cent­ra­ci­jos krau­jy­je nu­sta­ty­mas. Pre­ven­ci­nės pro­gra­mos me­tu 50–75 m. vy­rams ir nuo 45 m. tiems, ku­rių tė­vai ar bro­liai yra sir­gę pro­sta­tos vė­žiu, ne­mo­ka­mai nu­sta­to­ma PSA kon­cent­ra­ci­ja. Jei an­ti­ge­no kie­kis vir­ši­ja nor­mą, šei­mos gy­dy­to­jas siun­čia kon­sul­tuo­tis pas uro­lo­gą.

 

 

 

Pa­gal pa­tvir­tin­tą sto­ro­sios žar­nos vė­žio pro­fi­lak­ti­kos pro­gra­mą, esant žar­ny­no ne­ga­la­vi­mams, at­lie­ka­mas imu­no­che­mi­nis slap­to krau­ja­vi­mo tes­tas iš­ma­to­se. Tai pa­pras­ta pro­ce­dū­ra, lei­džian­ti spė­ti apie sto­ro­sios žar­nos vė­ži­nes li­gas. Jei­gu tes­tas pa­ro­do ga­li­mą sto­ro­sios žar­nos pa­to­lo­gi­ją, pa­cien­tui at­lie­ka­mas ko­lo­nos­ko­pi­jos ty­ri­mas. „Žmo­nės, ku­rie pa­gal sa­vo am­žių pri­klau­so vie­nai ar ki­tai am­žiaus gru­pei, pri­va­lo pa­si­tik­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, juo­lab kad pa­tik­ra at­lie­ka­ma ne­mo­ka­mai“, – pri­me­na gy­dy­to­ja.

Anot J. Fi­li­paus­kie­nės, odos vė­žys daž­niau­siai diag­no­zuo­ja­mas anks­ty­vos sta­di­jos, nes yra leng­vai pa­ste­bi­mas. Bė­da ta, kad ne­re­tai žmo­nės, net ir ma­ty­da­mi bei įtar­da­mi li­gą, del­sia kreip­tis pa­gal­bos į me­di­kus, ap­sun­kin­da­mi li­gos gy­dy­mą.

 

 

Bur­nos ert­mės vė­žystaip pat ga­lė­tų bū­ti vi­siš­kai pa­gy­do­mas, jei­gu bū­tų lai­ku diag­no­zuo­ja­mas. Ši li­ga daž­niau ser­ga vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, daž­niau vy­rai.

Nus­ta­ty­ta, kad rū­ka­lių ir mėgs­tan­čių var­to­ti al­ko­ho­lį, ypač mėgs­tan­čių ir rū­ky­ti, ir iš­ger­ti, ri­zi­ka su­si­rgti bur­nos vė­žiu ne­pa­ly­gi­na­mai di­des­nė nei ne­rū­kan­čių ir ne­pikt­nau­džiau­jan­čių al­ko­ho­liu žmo­nių.

 

Kas­dien gy­dy­to­jai su­tei­kia vis dau­giau vil­čių, kad su­si­rgę on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis bū­si­me iš­gy­dy­ti. Jau ne­be tie lai­kai, kai ser­gan­čia­jam vė­žiu diag­no­zė ne­pa­sa­ko­ma, nes li­ga nu­sta­ty­ta per vė­lai ir pa­dė­ti ne­beį­ma­no­ma.

 

 

Svei­ka gy­ven­se­na – mū­sų vais­tai

 

Ser­gan­čių­jų on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis gy­dy­mas ne­bus veiks­min­gas, jei mi­ty­ba bus ne­tin­ka­mai pa­rink­ta. Die­ta yra da­lis gy­dy­mo. Ji tu­ri bū­ti pa­rink­ta taip, kad ne­kris­tų svo­ris, ne­sut­rik­tų me­džia­gų apy­kai­ta ir au­di­niai tu­rė­tų ga­li­my­bę at­si­sta­ty­ti.

 

Įro­dy­ta, kad tų pa­cien­tų, ku­rie lai­ko­si re­ko­men­duo­ja­mos die­tos, būk­lė per ope­ra­ci­ją ir po jos yra ge­res­nė, or­ga­niz­mas ge­riau ko­vo­ja su ša­lu­ti­niais po­vei­kiais, ku­riuos su­ke­lia spin­du­li­nė, che­mo- ir imu­no­te­ra­pi­ja.

 

Ne­tin­ka­mos mi­ty­bos pro­ble­ma daž­niau iš­ky­la ta­da, kai li­go­niui, grį­žu­siam į na­mus, ten­ka sa­va­ran­kiš­kai rū­pin­tis sa­vi­mi. Val­gy­mas tu­ri teik­ti ma­lo­nu­mą, mais­to sko­nis tei­gia­mai veik­ti psi­chi­ką, sa­vi­jau­tą. Gra­žiai ser­vi­ruo­tas sta­las ge­ri­na nuo­tai­ką ir ape­ti­tą.

Pir­me­ny­bė tu­rė­tų bū­ti tei­kia­ma pie­no pro­duk­tams, švie­žioms dar­žo­vėms, ypač svo­gū­nams, čes­na­kams ir po­mi­do­rams, taip pat cit­ru­si­niams vai­siams, obuo­liams, uo­goms, paukš­tie­nai, žu­viai, ru­piai duo­nai, avi­žoms, ru­diems ry­žiams.

Iš rie­ba­lų ge­riau­siai tin­ka au­ga­li­nis alie­jus. Tin­ka vi­so­kie rie­šu­tai. Nuos­ta­bus ka­lo­ri­jų šal­ti­nis – me­dus, ku­ria­me la­bai daug leng­vai įsi­sa­vi­na­mų ang­lia­van­de­nių, vi­ta­mi­nų, ami­no­rūgš­čių, mik­roe­le­men­tų ir fer­men­tų.

La­bai svar­bu ir tai, kad me­dus ma­ži­na in­tok­si­ka­ci­jos po­žy­mius, ku­riuos ga­li su­kel­ti švi­ti­ni­mas, che­mo­te­ra­pi­ja. Me­daus pa­ros do­zė – ne dau­giau kaip 80 g.

Ar­ba­tą, ka­vą, van­de­nį rei­kia pa­keis­ti sul­ti­mis, pie­no kok­tei­liais, pie­nu, rūg­pie­niu, ke­fy­ru. „Kur kas nau­din­giau var­to­ti na­tū­ra­lius pro­duk­tus nei vė­žio pro­fi­lak­ti­kai skir­tus pa­pil­dus“, – pa­ta­ria gy­dy­to­ja.

 

Pag­rin­di­nis vė­žio ri­zi­kos veiks­nys – rū­ky­mas.

Gy­dy­to­ja sa­ko, jog klys­ta tie, ku­rie ma­no, kad rū­ky­mas są­ly­go­ja tik plau­čių vė­žį. Rū­ky­mas yra bur­nos ert­mės, gim­dos kak­le­lio, šla­pi­mo pūs­lės ir dau­ge­lio ki­tų vė­žio rū­šių kal­ti­nin­kas.

 

Ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ir dau­ge­lį ka­muo­jan­tis ant­svo­ris taip pat są­ly­go­ja on­ko­lo­gi­nių li­gų at­si­ra­di­mą.

 

Pyk­tis – la­bai daž­nai iš­gy­ve­na­mas jaus­mas. Psi­cho­lo­gų tei­gi­mu, net 70 pro­c. mū­sų min­čių yra nei­gia­mos ir vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gos, gal­būt net ža­lin­gos or­ga­niz­mui. Tei­gia­mai su­vo­kia­mi da­ly­kai svei­ka­tą stip­ri­na, o nei­gia­mai – su­ke­lia ne­pa­gei­dau­ja­mas li­gas.

„No­rė­da­mi bū­ti svei­ki, pir­miau­sia tu­ri­me iš­mok­ti džiaug­tis smulk­me­no­mis ir my­lė­ti gy­ve­ni­mą“, – pri­me­na gy­dy­to­ja.

Nuotrauka
APGAMAS – VISŲ LIGŲ PRANAŠAS(0)
Pagal apgamo buvimo vietą galima pasakyti apie daugelį žmogų kamuojančių ligų.Plačiau...
Nuotrauka
Kokias ligas išduoda burnos kvapas(0)
Kiekvieno žmogaus kvapas skirtingas, burnos kvapas taip pat. Iš sveiko žmogaus burnos neturėtų sklisti jokio kvapo!Plačiau...
Nuotrauka
Ką išduoda mūsų pulsas?(7340)
Mokslininkai tikina, jog atidžiau patyrinėję pulsą galime sužinoti įdomesnių dalykų nei emocijų protrūkiai, t. p. nemažai ir apie savo sveikatą.Plačiau...
Nuotrauka
Norite pasveikti? Stuburas turi būti tiesus(4141)
Kiekvienas žmogus fizinę sveikatą turėtų pradėti susigrąžinti nuo stuburo..! Mūsų kūno sandara yra tobulai tikslinga. Žmogaus skeletas su raumenimis yra tiksliai sureguliuota svertų sistema – paprasta ir universali. Jei norite pasveikti, stuburas turi būtPlačiau...
Nuotrauka
Rytų medicinos diagnostika(7137)
Rytų medicina moko labai tikslių metodų, kaip išsiaiškinti beprasidedantį liguistą procesą, kol dar neprasidėjo liga.Plačiau...
Nuotrauka
Sveikatos diagnostika pagal nagus(1)
Iš nagų galima labai daug sužinoti apie savo sveikatą. Naguose yra daug įvairiausių elementų, pavyzdžiui, seleno, kalcio, fosforo, chromo, cinko ir pan. Visi šie elementai labai svarbūs mūsų sveikatai.Plačiau...
Nuotrauka
Nustatyti ligas pagal burnos kvapą(4)
Ar susimąstėte koks kvapas turėtų sklisti jums iš burnos? Klystate, jei manote, jog ką tik skaniai išgerta kava, suvalgytas kvapnus apkepas kvepės žmogui, su kuriuo bendraujate. Iš tiesų iš burnos neturėtų sklisti jokio kvapo.Plačiau...
Nuotrauka
Kokias ligas galima diagnozuoti pagal liežuvį(2)
Pagal liežuvį puikiausiai galima diagnozuoti kepenų, skrandžio, blužnies, tulžies pūslės, plaučių, širdies ir kitas ligas.Plačiau...
Nuotrauka
Žemas kraujo spaudimas: kokių priemonių imtis(0)
Žemas kraujo spaudimas toks pat dažnas, kaip ir aukštas. Laimei, jo pasekmės ne tokios skaudžios. Tačiau žmogaus gyvenimo kokybė tiek suprastėja, kad nori nenori tenka imtis kokių nors priemonių.Plačiau...
Nuotrauka
Apie kepenų ligas praneša ne skausmas, o.... komplikacijos(5)
Įvairioms visuomenės grupėms diskutuojant, kas labiausiai nuodija žmogaus organizmą: gamyklų teršalai, maiste esantys konservantai, tabakas, vaistai, stresas ir pan., svarbu nepamiršti pagrindinio organo, atliekančio organizmo apvalymo funkciją. Tai kepenPlačiau...
Nuotrauka
Kokie odos požymiai perspėja apie vidaus ligas?(0)
Oda apie mūsų savijautą ir gyvenimo būdą pasako beveik viską - kuo sergame, kiek miegame, kokių žalingų įpročių turime. Siūlome susipažinti su 15 odos požymių, kurie gali signalizuoti apie rimtesnes ligas.Plačiau...
Nuotrauka
Apgamai: kaip atskirti paprastą nuo piktybinio(0)
Kiekvienas žmogus turi bent kelis apgamus. Vieni jų atsiranda nuo gimimo, kiti – bėgant laikui. Kaip prižiūrėti apgamus, kaip juos apsaugoti nuo pažeidimų ir ką svarbu žinoti apie jų šalinimą?Plačiau...
Nuotrauka
Liga su šydu, po kuriuo slepiasi kiti rimti negalavimai(0)
Neuralgija - tai yra nervo skausmas. Ją sukelia pažeisti periferiniai nervai, jos palydovai - stipraus skausmo priepuoliai pažeisto nervo vietoje. Liga slepia kitus rimtus negalavimus.Plačiau...
Nuotrauka
Ką reikia žinoti apie išmatų tyrimą(0)
Koprologinis išmatų tyrimas tyrimas leidžia nustatyti tam tikrus virškinimo sutrikimus, įtarti žarnyno infekcijas, aptikti kirmėlinius, grybelinės infekcijos sukeltus susirgimus ir pan.Plačiau...
Nuotrauka
Ankstyvieji vėžio požymiai, kurių negalima ignoruoti(0)
Nors ir neturite jokių problemų, reikėtų reguliariai tikrintis sveikatą. Yra simptomų, kurie gali įspėti apie klastingą ligą. Todėl būkite atidūs.Plačiau...
7 netikėti sveikatos problemų ženklai(0)
Mitai ir tiesa apie nagų grybelį(0)
Koks kraujo spaudimas yra normalus?(0)
Kokias ligas galima atpažinti iš akių(0)
Nuolat šąla galūnės? Tai gali būti rimtos ligos pranašas(0)
Nemalonus skonis burnoje: kokias sveikatos problemas jis išduoda?(0)
Diagnozė – navikas(1)
Otitas - ausies uždegimas(0)
Kokie simptomai rodo, kad reikia pasitikrinti kepenis?(650)
Diagnozė iš lūpų, liežuvio ir spuogų(7011)
Kaip atsikratyti galvos skausmo be vaistų?(0)
7 naudingiausi produktai širdžiai(0)
Gydytojai įvardijo, kuri miego poza yra geriausia(0)
5 simptomai, kuriuos privalote žinoti(0)
Miokardo infarkto simptomai(0)
9 netikėti skydliaukės sutrikimo požymiai(0)
5 kraujotakos sutrikimų požymiai(4183)
 
DIENOS SENTENCIJA
. Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma - neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro.
Kinų išminčiai sako

 

 

Kartodami AFIRMACIJĄ - gydantį teiginį, pašalinsite ligos priežastį ir liga pasitrauks. Net jei netikite energetine žodžio galia, kartokite teiginį daugybę kartų ir pamatysite, kaip viskas ims keistis.

 

ENERGETINĖ ŽODŽIO GALIA – LABAI STIPRI.  

 

LIGA: Depresija.

 

LIGOS PRIEŽASTIS: Dažnas pyktis. Beviltiškumo jausmas.

 

GYDANTIS TEIGINYS: Myliu save. Esu ramus. Pats kuriu savo gyvenimą. Manęs neliečia kitų žmonių trūkumai ir baimės.

Jūsų reklama ČIA