2020 sausio 26 d., sekmadienis
/
Rašykite mums čia: Email
arba pasveikpats@gmail.com
Facebook
Twitter
rss
http://www.smshostingas.lt/?utm_source=pasveikpats&utm_campaign=300x300&utm_medium=300x300
5 Mėnulio para - VIENARAGIS
5 Mėnulio para - VIENARAGIS
Vienaragis reiškia ištikimybę principams, pareigoms.
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
VISOS LIGOS. Natūralūs gydymo būdai ČIA...
 

Skausmingos ligos nukamuotas šiaulietis: nusprendžiau nebevartoti vaistų ir sportuoti(0)

Nuotrauka
„Kai dėl skausmų nebegalėjau užmigti, teko eiti pas gydytojus. Jų žodžiai buvo paprasti: „Pats nuvažiuosi į ligoninę, ar kviesti greitąją?“ – tokį klausimą dar prieš metus buvo išgirdęs šiaulietis Richardas Šopa, išgarsėjęs socialine akcija „Išgerk pieno,

 

Ma­žai kas ži­no, kad dėl li­gos su­kel­tų skaus­mų jau­nuo­lis vos ga­lė­jo vaikš­čio­ti. Pa­si­ry­žęs pa­sveik­ti ir ėmęs in­ten­sy­viai spor­tuo­ti Ri­char­das da­bar pa­ts sa­vi­mi di­džiuo­ja­si. „Nu­ga­lė­jau kaž­ką la­bai svar­baus“, – sa­ko jis.

 

At­ro­dy­ti „kie­tai“ ga­li­ma ir ge­riant pie­ną

 

Pa­sau­lį apė­mė li­guis­ta interneto – gė­ri­mo žai­di­mas „Nek­no­mi­na­te“. Žai­di­mo es­mė – kuo grei­čiau ir kuo ori­gi­na­liau iš­ger­ti pus­lit­rį al­ko­ho­lio ir, tai nu­fil­ma­vus, vaiz­do įra­šą pa­skelb­ti in­ter­ne­te. Fil­mu­ko he­ro­jus me­ta iš­šū­kį sa­vo drau­gams, o šie tu­ri per 24 va­lan­das jį pra­nok­ti.

 

Pa­si­bai­sė­jęs to­kiu žai­di­mu ak­ty­vus 23-ejų šiau­lie­tis Ri­char­das Šo­pa nu­spren­dė pa­ban­dy­ti „vi­ru­są“ su­stab­dy­ti. Žai­di­mą nu­si­žiū­rė­ję lie­tu­viai pra­dė­jo so­cia­li­niuo­se tink­luo­se de­monst­ruo­ti, kaip per 30 se­kun­džių iš­mau­kia bo­ka­lą alaus ir ra­gi­na drau­gus pa­da­ry­ti tą pa­tį.

 

Šią sa­vai­tę in­ter­ne­te ėmė spar­čiai plis­ti ki­to­kio po­bū­džio fil­mu­kai. Ri­char­das su drau­gu Pau­liu­mi su­kū­rė vaiz­do įra­šą, pa­va­din­tą „Iš­gerk pie­no, o ne alaus!“ Fil­mu­ke ro­do­ma, kaip jau­nuo­liai spor­to sa­lė­je ge­ria pie­ną ir me­ta iš­šū­kį ki­tiems.

 

So­cia­li­nę ak­ci­ją, nu­keip­tą į jau­ni­mo są­mo­nin­gu­mą, per­žiū­rė­jo de­vy­ni tūks­tan­čiai var­to­to­jų. Ri­char­das vi­deo siu­že­tą fil­ma­vo spor­to sa­lė­je neat­si­tik­ti­nai. Jau­nuo­lis ti­ki, kad spor­tas ir svei­kas gy­ve­ni­mo bū­das – ga­lin­ga jė­ga, pa­de­dan­ti įveik­ti sun­kiau­sius ne­ga­la­vi­mus.

 

Ne­se­niai Ri­char­das pa­ts sa­vi­mi ste­bė­jo­si – nuė­jo į spor­to sa­lę po įpras­tos dar­bo die­nos ir sa­ko stai­ga pa­si­ju­tęs lyg iš ko­kio sap­no bū­tų pa­bu­dęs. „Lyg už­merk­tas akis at­mer­kiu ir pa­ma­tau sa­ve prie­šais veid­ro­dį su štan­ga ant pe­čių, da­ran­tį pri­tū­pi­mus. Leng­vai nu­stem­bu, pa­de­du štan­gą ant sto­vo ir gal­vo­ju: „Ge­ras… Ir kaip gi aš taip? Ne­sup­ran­tu…“. At­min­ty­je pra­de­da skrie­ti at­si­mi­ni­mai, tar­si vis­kas va­kar bū­tų įvy­kę. Pri­si­me­nu, kaip be­veik prieš me­tus aš vi­sai ne­ga­lė­jau vaikš­čio­ti, sto­vė­ti, o da­bar da­rau pri­tū­pi­mus ir ne­tgi su svar­me­ni­mis“, – šyp­so­si Ri­char­das.

 

At­min­ty­je pra­de­da skrie­ti at­si­mi­ni­mai, tar­si vis­kas va­kar bū­tų įvy­kę. Pri­si­me­nu, kaip be­veik prieš me­tus aš vi­sai ne­ga­lė­jau vaikš­čio­ti, sto­vė­ti, o da­bar da­rau pri­tū­pi­mus ir ne­tgi su svar­me­ni­mis“, – šyp­so­si Ri­char­das.

 

Vai­ki­nas sa­ko, kad skaus­min­ga li­ga – artritas – pa­si­reiš­kė pa­čiu ne­tin­ka­miau­siu lai­ku. Jis da­ly­va­vo ir te­be­da­ly­vau­ja įvai­rių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je, tad gal­va bu­vo pri­kimš­ta idė­jų. Da­lis jo gi­mi­nai­čių yra pro­fe­sio­na­lūs sta­lo te­ni­so žai­dė­jai, Ri­char­das pa­ts ruo­šė­si da­ly­vau­ti sta­lo te­ni­so tur­ny­re. Ap­si­vy­nio­jo su­ti­nu­sius ke­lius spe­cia­liu tvars­čiu ir da­ly­va­vo tur­ny­re.

Pra­džio­je vai­ki­nas ne­krei­pė dė­me­sio į skaus­mus – ken­tė­jo, bet kai ko­jos su­ti­no ir dėl skaus­mo vai­ki­nas jau ne­be­ga­lė­jo už­mig­ti, te­ko nuei­ti pas gy­dy­to­jus. „Pats nu­va­žiuo­si į li­go­ni­nę, ar kvies­ti grei­tą­ją?“, – pa­klau­sė jie.

 

Su­kū­rė ir ant­rą so­cia­li­nį fil­mą

 

Ri­char­dui te­ko gy­dy­tis li­go­ni­nė­je, ta­čiau net iš jos grį­žęs jau­nuo­lis ne­ga­lė­jo vaikš­čio­ti nor­ma­liai, ne­ka­muo­ja­mas skaus­mų. Svei­ka­ta tai pa­ge­rė­da­vo, tai pa­blo­gė­da­vo, ir jis ėmė ma­ny­ti, kad ar­ba kaž­ką ne taip da­ro, ar­ba vais­tai yra ne­veiks­min­gi.

 

„Ke­lis mė­ne­sius ge­riant vais­tus ma­no art­ri­to pa­žeis­tos ko­jos ta­po „vaikš­tan­čios“, bet ma­no pa­ties sa­vi­jau­ta la­bai pa­blo­gė­jo. Nusp­ren­džiau ne­be­var­to­ti vais­tų ir pra­dė­ti spor­tuo­ti“, – sa­ko Ri­char­das.

Pra­džio­je jau­nuo­lis ėmė­si lė­to bė­gio­ji­mo, ku­ris la­biau pri­mi­nė pa­si­vaikš­čio­ji­mą. Vė­liau pa­ma­tė, kad ga­li vis grei­čiau ir dau­giau bė­gio­ti, bei at­lik­ti ne­su­dė­tin­gus pra­ti­mus.

 

„Sa­vi­jau­ta po kiek­vie­nos tre­ni­ruo­tės vis ge­rė­jo. Net in­ten­sy­viai ra­šant ba­ka­lau­ro dar­bą ras­da­vau lai­ko su drau­gu pa­spor­tuo­ti ir ry­te, ir va­ka­re“, – sa­ko jis.

 

Da­bar Ri­char­do svei­ka­ta pui­ki ir jis sa­ko be­si­jau­čian­tis taip, lyg bū­tų kaž­ką sa­vy­je nu­ga­lė­jęs. Geo­de­zi­nin­ku-ma­ti­nin­ku dir­ban­tis jau­nuo­lis įsi­ti­ki­nęs, kad jei ne­spor­tuo­tų, svei­ka­tos grei­tai ne­tek­tų. „Skir­tų vais­tų ger­ti ne­bai­giau, bet neat­me­tu, kad jie man pa­dė­jo. Vis dėl­to, jei ne spor­tas, šian­dien gal vis dar kęs­čiau skaus­mus“, – sa­ko jis.

 

Ri­char­das al­ko­ho­lį var­to­ja sai­kin­gai, klau­so svei­kuo­lės se­sers pa­ta­ri­mų, kaip mai­tin­tis ir ge­ria daug van­dens. Tie­sa, jau­nuo­lis su­kū­rė jau ant­rą so­cia­li­nį fil­mu­ką, ku­ria­me ger­ti pie­ną, o ne alų, ra­gins bok­si­nin­kas.

 

„Aš pa­ts pie­no ne­ge­riu, bet idė­jai iš­reikš­ti pie­ną, o ne van­de­nį, pa­si­rin­ko­me no­rė­da­mi pa­ro­dy­ti, kad žai­di­mas „Nek­no­mi­na­te“ – ne­bran­dus, vai­kiš­kas el­ge­sys, ku­ris ne­si­de­ri­na su są­mo­nin­gu žmo­gu­mi“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Nuotrauka
Badauju kartą per savaitę(0)
Kiekviena savaitę badauju po 36 val. Tai duoklė mano organizmui ir prevencija nuo visų ligų. Galiu tvirtinti, kad tai panacėja.Plačiau...
Nuotrauka
Mane išgydė žaliavalgystė(0)
Po metų žaliavalgystės medikai apstulbo pamatę sunkiai sirgusios merginos tyrimų rezultatusPlačiau...
Nuotrauka
Lurdas - stebuklingų išgijimų vieta(0)
Apie apsireiškimus šv. Bernadetai nemažai pasakota, rašyta, rodyta. Šiame straipsnyje paliesime Lurdą kaip garsią stebuklų, stebuklingų išgijimų vietą, į kurią ir šiandien iš pačios Bernadetos rankomis pirmiausia atkasto šaltinio pasisemti vandens, susiviPlačiau...
Nuotrauka
Lurdo paslaptys ir išgijimai(7207)
Į Lurdą nusileidome vakarop, panirome į mažame klonyje įsikūrusį miestuką, apsuptą didingų Pirėnų karūnų. Kaipmat užsupo ramybės ir nuolankumo nuotaika.Plačiau...
Nuotrauka
Stebuklingi išgijimai – jokia mistika(0)
Norite tikėkite, norite ne, bet stebuklų šiame pasaulyje būna, jie vyksta. Stebuklingus išgijimus nenoriai, bet kai kuriais atvejais yra priversti pripažinti ir gydytojai. Na, o magijos žinovams tai seniai – jokia mistika.Plačiau...
Nuotrauka
Pasveikti nuo IV stadijos vėžio padėjo dvasios stiprinimas(0)
Žinoma žolininkė Janina Danielienė, pasveikusi nuo IV stadijos žarnyno vėžio, teigia, kad sveikatos pagrindas – dvasios stiprinimas.Plačiau...
Nuotrauka
Aš pati įveikiau vėžį(0)
Kai išgirdau, kad ant mano skydliaukės yra piktybinis auglys, galvojau išprotėsiu nuo apėmusios panikos ir beviltiškumo priepuolio, bet tris dienas paverkusi nusprendžiau nepasiduoti.Plačiau...
Nuotrauka
Kaip išsigydė be antibiotikų neišsiverčianti moteris(0)
Reikia pripažinti, kad keičiantis gyvenimo būdui mus vis dažniau puola įvairiausios ligos, kurių simptomai jau iki skausmo pažįstami, tačiau ištrūkti iš šio užburto rato nepavyksta.Plačiau...
Nuotrauka
Paula Kerner: ,,Žibalu išgydžiau per 20 tūkst. ligonių“(0)
Paula Kerner iš Australijos sirgo žarnyno vėžiu, buvo prasidėjusios metastazės. Operacijos metu jai išpjovė 75 cm žarnų. Dar kartą operuoti ligonę buvo per vėlu. Prasidėjo paralyžius. Gydytojai prognozavo, kad jai gyventi liko 2 paros.Plačiau...
 
DIENOS SENTENCIJA
. Žmogus, kuris sako, kad to padaryti neįmanoma - neturėtų pertraukinėti žmogaus, kuris tai daro.
Kinų išminčiai sako

 

 

Kartodami AFIRMACIJĄ - gydantį teiginį, pašalinsite ligos priežastį ir liga pasitrauks. Net jei netikite energetine žodžio galia, kartokite teiginį daugybę kartų ir pamatysite, kaip viskas ims keistis.

 

ENERGETINĖ ŽODŽIO GALIA – LABAI STIPRI.  

 

LIGA: Depresija.

 

LIGOS PRIEŽASTIS: Dažnas pyktis. Beviltiškumo jausmas.

 

GYDANTIS TEIGINYS: Myliu save. Esu ramus. Pats kuriu savo gyvenimą. Manęs neliečia kitų žmonių trūkumai ir baimės.

Jūsų reklama ČIA